thumbnailmarinetta-01

Marinetta Bed & Breakfast

 

Effepi S.a.s.

Via dei Colli 92/94 

50058 Signa

 

​P.I./C.F. 05510100489

PRIVACY POLICY

Info e Contatti

 

T. 055/87.36.180

M. 335/78.51.790 Paola

M. 336/32.09.35 Paolo


facebook
tripadvisor
instagram
Ta aplikacja zbiera niektóre dane osobowe swoich użytkowników.


Administrator danych

Nazwa: Effepi s.a.s.

Kod fiskalny: 05510100489

Adres: Via dei Colli 92 - 50058 - Signa (FI)

E-mail: info@marinetta.biz


Rodzaj gromadzonych danych

Wśród danych osobowych gromadzonych przez tę aplikację, niezależnie lub za pośrednictwem osób trzecich, są: e-mail, imię, nazwisko, plik cookie, dane dotyczące użytkowania, numer telefonu, zawód, prowincja, kraj, kod pocztowy, data urodzenia, miasto, adres, firma Imię i nazwisko, strona internetowa, różne rodzaje danych, płeć, numer VAT, kod podatkowy, sektor biznesowy, identyfikator użytkownika, lokalizacja geograficzna, zdjęcie, o mnie, dane ujawnione podczas korzystania z usługi, nazwa użytkownika, zezwolenie na aparat i unikalne identyfikatory urządzeń dla reklamy (na przykład: identyfikator reklamodawcy Google lub identyfikator IDFA).
Inne gromadzone dane osobowe mogą być wskazane w innych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub za pośrednictwem tekstów informacyjnych wyświetlanych w tym samym czasie, gdy zbierane są dane.
Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w określonych tekstach informacyjnych wyświetlanych przed zebraniem danych.
Dane osobowe mogą być wprowadzane dobrowolnie przez Użytkownika lub zbierane automatycznie podczas korzystania z tej Aplikacji.
O ile nie określono inaczej, wszystkie dane wymagane przez tę aplikację są obowiązkowe. Jeśli Użytkownik odmówi ich podania, aplikacja może nie być w stanie świadczyć Usługi. W przypadkach, w których niniejsza Aplikacja wskazuje, że niektóre Dane są opcjonalne, Użytkownicy mogą powstrzymać się od przekazywania takich Danych, bez wpływu na dostępność lub działanie Usługi.
Użytkownicy, którzy nie są pewni, jakie dane są obowiązkowe, zachęcamy do skontaktowania się z administratorem danych.
Jakiekolwiek użycie plików cookie - lub innych narzędzi śledzących - przez tę Aplikację lub właścicieli usług stron trzecich używanych przez tę Aplikację, o ile nie określono inaczej, ma na celu identyfikację Użytkownika i zapisanie jego preferencji do celów ściśle związanych ze świadczeniem usługi żądanej przez Użytkownik.
Niepodanie przez Użytkownika niektórych Danych Osobowych może uniemożliwić tej Aplikacji świadczenie usług.
Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich publikowane lub udostępniane za pośrednictwem tej Aplikacji i gwarantuje, że ma prawo do ich komunikowania lub rozpowszechniania, zwalniając Właściciela z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich.

Sposób i miejsce przetwarzania zebranych danych
Metody przetwarzania

Administrator Danych przetwarza Dane Osobowe Użytkowników, podejmując odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych Osobowych.
Leczenie odbywa się za pomocą narzędzi komputerowych i / lub telematycznych, metodami i logikami organizacyjnymi ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Oprócz Administratora Danych, w niektórych przypadkach, do Danych mogą mieć dostęp kategorie pracowników zaangażowanych w organizację serwisu (administratorzy, administratorzy handlowi, marketingowi, prawni, administratorzy systemów) lub osoby zewnętrzne (np. Zewnętrzni dostawcy usług technicznych , kurierzy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) również wyznaczone, w razie potrzeby, na Przetwarzających przez Administratora. Zaktualizowaną listę podmiotów przetwarzających dane można zawsze uzyskać od administratora danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Administrator przetwarza Dane Osobowe dotyczące Użytkownika, jeżeli zachodzi jeden z poniższych warunków:
- Użytkownik wyraził zgodę w jednym lub większej liczbie określonych celów. Uwaga: w niektórych jurysdykcjach Administrator może być upoważniony do przetwarzania Danych Osobowych bez zgody Użytkownika lub innej z podstaw prawnych określonych poniżej, do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu („rezygnacji”) z takiego przetwarzania. Nie dotyczy to jednak przypadków, gdy przetwarzanie danych osobowych podlega prawodawstwu europejskiemu w zakresie ochrony danych osobowych;
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i / lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
- przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osób trzecich.

Zawsze można jednak zwrócić się do Administratora danych o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdej operacji przetwarzania, aw szczególności o sprecyzowanie, czy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa, przewidzianych umową, czy też jest niezbędne do zawarcia umowy.

Lokalizacja

Dane przetwarzane są w siedzibie Administratora oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Administratorem danych.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do kraju innego niż kraj, w którym się znajdujesz. Więcej informacji na temat miejsca przetwarzania można znaleźć w części dotyczącej szczegółów przetwarzania danych osobowych.
Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o podstawie prawnej przekazania Danych poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej na podstawie międzynarodowego prawa publicznego lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, np. ONZ, a także o środkach bezpieczeństwa przyjęte przez Administratora w celu ochrony Danych.
W przypadku, gdy dojdzie do jednego z właśnie opisanych przelewów, Użytkownik może odwołać się do odpowiednich rozdziałów niniejszego dokumentu lub zażądać informacji od Administratora, kontaktując się z nim na podane na wstępie dane kontaktowe.


Okres przechowywania

Dane są przetwarzane i przechowywane przez czas wymagany przez cele, dla których zostały zebrane.
Odpowiednio:
Dane osobowe zbierane w celach związanych z wykonywaniem umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji takiej umowy.
Dane osobowe gromadzone w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przechowywane do czasu zaspokojenia tego interesu. Więcej informacji na temat prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora możesz uzyskać w odpowiednich punktach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Administratorem.

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, Administrator może przechowywać Dane Osobowe przez dłuższy czas do momentu odwołania takiej zgody. Ponadto Administrator może zostać zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres zgodnie z obowiązkiem prawnym lub nakazem organu.
Po zakończeniu okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. W związku z tym po upływie tego okresu nie będzie można już korzystać z prawa do wglądu, usunięcia, sprostowania i przenoszenia danych.


Cele przetwarzania danych

Dane użytkownika są gromadzone, aby umożliwić Właścicielowi świadczenie usług, a także w następujących celach: dostęp do kont w usługach stron trzecich, kontaktowanie się z użytkownikiem, zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości, zarządzanie płatnościami, zarządzanie wsparciem i prośbami o kontakt, hosting i backend infrastruktura, komentowanie treści, funkcje społecznościowe, zarządzanie tagami, statystyki,
Interakcja z platformami wsparcia i informacji zwrotnych, interakcje oparte na lokalizacji, zezwolenie na dostęp do danych osobowych na urządzeniu użytkownika, ochrona przed spamem, reklama, rejestracja i uwierzytelnianie, remarketing i targetowanie behawioralne, testowanie wydajności treści i funkcji (testy A / B), transfer danych poza UE i przeglądanie treści z platform zewnętrznych.
Aby uzyskać dalsze szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania oraz Danych Osobowych, które są konkretnie istotne dla każdego celu, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.


Interakcja z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi,
Mapowanie ciepła i nagrywanie sesji,
Interakcja z platformami czatu na żywo,
Na każde żądanie dotyczące przetwarzania Twoich danych w dniu marinetta.biz napisz do nas na info@marinetta.biz. Ta aplikacja nie obsługuje żądań „Do Not Track”. Aby dowiedzieć się, czy obsługują je jakiekolwiek usługi stron trzecich, zapoznaj się z ich polityką prywatności.


Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie poprzez reklamowanie jej Użytkownikom na tej stronie. Dlatego prosimy o częste odwiedzanie tej strony, biorąc jako odniesienie datę ostatniej modyfikacji wskazaną na dole. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych w niniejszej polityce prywatności, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z tej Aplikacji i może zażądać od Administratora danych usunięcia jego Danych Osobowych. O ile nie określono inaczej, poprzednia polityka prywatności będzie nadal miała zastosowanie do danych osobowych zgromadzonych do tego momentu.


Definicje i odniesienia prawneDane osobowe (lub dane)

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, zidentyfikowane lub możliwe do zidentyfikowania, nawet pośrednio, poprzez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.


Dane dotyczące użytkowania

Są to informacje zbierane automatycznie przez tę Aplikację (lub przez aplikacje stron trzecich, z których korzysta ta Aplikacja), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkownika łączącego się z tą Aplikacją, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, sposób przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi z serwera (powodzenie, błąd itp.) kraj pochodzenia, charakterystyka przeglądarki i systemu operacyjnego, z którego korzysta odwiedzający, różne czasowe konotacje wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie) oraz szczegóły trasy, którą przebywa w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych stron, parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska informatycznego Użytkownika.


Użytkownik

Osoba korzystająca z tej Aplikacji, która musi pokrywać się z osobą, której dane dotyczą, lub być przez nią upoważniona i której dane osobowe są przetwarzane.


Zainteresowany

Osoba fizyczna lub prawna, której dotyczą Dane Osobowe.


Przetwarzający dane (lub menedżer)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna oraz każdy inny organ, stowarzyszenie lub organizacja wyznaczona przez Administratora do przetwarzania Danych Osobowych, zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.


Administrator danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna i każdy inny organ, stowarzyszenie lub organizacja, która jest odpowiedzialna, także wspólnie z innym właścicielem, za decyzje dotyczące celów, sposobów przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych narzędzi, w tym profilu bezpieczeństwa, w związku z do działania i korzystania z tej aplikacji. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej aplikacji.


Ta aplikacja

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego zbierane są dane osobowe użytkowników.


Ciasteczka

Niewielka część danych przechowywana na urządzeniu Użytkownika.


Odniesienia prawne

Niniejsza polityka prywatności została sporządzona w oparciu o obowiązujące systemy prawne, rozporządzenie Unii Europejskiej 2016/679 oraz szwajcarską ustawę o ochronie danych (LPD).
Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej Aplikacji.


Uprawnienia Facebooka wymagane przez tę aplikację

Ta aplikacja może wymagać pewnych uprawnień Facebooka, które umożliwiają jej wykonywanie działań z kontem użytkownika na Facebooku i zbieranie z niego informacji, w tym danych osobowych. Ta usługa umożliwia tej Aplikacji połączenie się z kontem Użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook, dostarczanym przez firmę Facebook Inc.
Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień poniżej, zapoznaj się z dokumentacją uprawnień Facebooka i polityką prywatności .


Podstawowe informacje

Podstawowe informacje o użytkowniku zarejestrowanym na Facebooku, które zwykle obejmują następujące dane: identyfikator, imię i nazwisko, zdjęcie, płeć i język, aw niektórych przypadkach „przyjaciele” Facebooka. Jeżeli Użytkownik udostępnił publicznie dodatkowe Dane, te same będą dostępne.


Szczegóły przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

Dostęp do kont w usługach stron trzecich

Te rodzaje usług pozwalają tej Aplikacji na pobieranie danych z Twoich kont w usługach stron trzecich i wykonywanie z nimi działań.
Usługi te nie są aktywowane automatycznie, ale wymagają wyraźnej zgody Użytkownika.


Dostęp do konta na Facebooku (ta aplikacja)

Ta usługa umożliwia tej Aplikacji połączenie się z kontem Użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook, dostarczanym przez Facebook, Inc.
Wymagane uprawnienia: dostęp do danych prywatnych.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności .


Komentarz do treści

Usługi komentarzy umożliwiają Użytkownikom formułowanie i publikowanie komentarzy dotyczących zawartości tej Aplikacji.
Użytkownicy w zależności od ustawień wybranych przez Właściciela mogą również pozostawić komentarz w formie anonimowej. Jeżeli Dane Osobowe podane przez Użytkownika obejmują e-mail, może to posłużyć do wysyłania powiadomień o komentarzach do tej samej treści. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść swoich komentarzy.
Jeśli zainstalowana zostanie usługa komentowania świadczona przez osobę trzecią, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi komentowania, zbiera ona dane o ruchu na stronach, na których zainstalowana jest usługa komentowania.


Komentarze na Facebooku (Facebook, Inc.)

Komentarze Facebooka to usługa obsługiwana przez Facebook, Inc., która umożliwia użytkownikom pozostawianie komentarzy i udostępnianie ich na platformie Facebook.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności .


Skontaktuj się z użytkownikiem

Hosting i infrastruktura zaplecza

Usługa tego typu posiada funkcję hostingu danych i plików, które umożliwiają działanie tej aplikacji, umożliwiają jej dystrybucję oraz udostępniają gotową infrastrukturę do realizacji określonych funkcjonalności tej aplikacji.
Niektóre z tych usług działają za pośrednictwem serwerów zlokalizowanych geograficznie w różnych lokalizacjach, co utrudnia określenie dokładnej lokalizacji, w której przechowywane są dane osobowe.


Google Cloud Storage (Google Ireland Limited)

Google Cloud Storage to usługa hostingowa świadczona przez Google Ireland Limited.
Gromadzone dane osobowe: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.
Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności .


Lista mailingowa lub biuletyn (ta aplikacja)

Rejestrując się na listę mailingową lub newsletter, adres e-mail Użytkownika jest automatycznie dodawany do listy kontaktów, do których mogą być przesyłane wiadomości e-mail zawierające informacje, w tym informacje o charakterze handlowym i promocyjnym, dotyczące tej Aplikacji. Adres e-mail Użytkownika może zostać również dodany do tej listy w wyniku rejestracji w tej Aplikacji lub po dokonaniu zakupu.
Gromadzone dane osobowe: kod pocztowy, miasto, nazwisko, plik cookie, data urodzenia, dane dotyczące użytkowania, adres e-mail, adres, kraj, imię, numer telefonu, zawód, prowincja, nazwa firmy i witryna internetowa.


Kontakt telefoniczny (ta aplikacja)

Z użytkownikami, którzy podali swój numer telefonu, można kontaktować się w celach handlowych lub promocyjnych związanych z tą Aplikacją, a także w celu spełnienia próśb o pomoc.
Gromadzone dane osobowe: numer telefonu


Formularz kontaktowy (ta aplikacja)

Użytkownik wypełniając formularz kontaktowy swoimi danymi wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania, oferty lub w jakimkolwiek innym celu wskazanym w nagłówku formularza.
Gromadzone dane osobowe: kod pocztowy, miasto, kod podatkowy, nazwisko, data urodzenia, e-mail, identyfikator użytkownika, adres, kraj, imię i nazwisko, numer telefonu, numer VAT, zawód, prowincja, nazwa firmy, płeć, branża, strona internetowa i różne typy danych.


Kontakt i menedżer wiadomości

Ten rodzaj usługi umożliwia zarządzanie bazą kontaktów e-mail, kontaktów telefonicznych lub innego rodzaju kontaktów służących do komunikacji z Użytkownikiem.
Usługi te mogą również umożliwiać zbieranie danych dotyczących daty i godziny przeglądania wiadomości przez Użytkownika, a także interakcji Użytkownika z nimi, np. Informacje o kliknięciach w linki zawarte w wiadomościach.


Mailgun (Mailgun, Inc.)

Mailgun to usługa zarządzania adresami i dostarczania poczty e-mail świadczona przez Mailgun, Inc.
Gromadzone dane osobowe: nazwisko, pliki cookie, data urodzenia, dane dotyczące użytkowania, e-mail, adres, kraj, imię, numer telefonu, zawód, płeć i różne rodzaje danych.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności .


Interakcja z platformami czatu na żywo

Ten rodzaj usługi umożliwia Użytkownikowi interakcję z platformami czatu na żywo, zarządzanymi przez osoby trzecie, bezpośrednio ze stron tej Aplikacji. Pozwala to Użytkownikowi skontaktować się z działem pomocy technicznej tej Aplikacji lub tej Aplikacji w celu skontaktowania się z Użytkownikiem podczas przeglądania jej stron.
W przypadku zainstalowania usługi interakcji z platformami czatu na żywo możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi, zbiera ona Dane użytkowania związane ze stronami, na których jest zainstalowana. Ponadto rozmowy na czacie na żywo mogą być nagrywane.


Interakcja z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi

Ten rodzaj usługi umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej Aplikacji.
Interakcje i informacje uzyskiwane przez tę Aplikację podlegają w każdym przypadku ustawieniom prywatności użytkownika dotyczącym każdej sieci społecznościowej.
Jeśli zainstalowana jest usługa interakcji z sieciami społecznościowymi, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z tej usługi, będzie ona gromadzić dane o ruchu na stronach, na których jest zainstalowana.


Przycisk „Lubię to” i widżety społecznościowe Facebooka (Facebook, Inc.)

Przycisk „Lubię to” i widżety społecznościowe Facebooka to usługi interakcji w sieci społecznościowej Facebook, dostarczane przez Facebook, Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności .


Statystyka

Usługi zawarte w tej sekcji pozwalają Administratorowi danych monitorować i analizować dane o ruchu oraz służą do śledzenia zachowań Użytkowników.


Flazio Stats

Flazio świadczy usługę statystyk, która analizuje i wyświetla dane osobowe użytkowników odwiedzających strony internetowe.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności Opt Out.


Przekazywanie danych poza UE

Administrator Danych może przekazywać Dane Osobowe zebrane na terenie UE do krajów trzecich (tj. Do wszystkich krajów spoza UE) wyłącznie zgodnie z określoną podstawą prawną. Dlatego takie przekazywanie Danych odbywa się zgodnie z jedną z podstaw prawnych opisanych poniżej
Użytkownik może żądać od Administratora informacji na temat podstawy prawnej konkretnie mającej zastosowanie do poszczególnych usług.


Wyświetlanie treści z platform zewnętrznych

Ten rodzaj usługi umożliwia przeglądanie treści hostowanych na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej Aplikacji i interakcję z nimi.
W przypadku zainstalowania usługi tego typu możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi, zbiera ona dane o ruchu na stronach, na których jest zainstalowana.


Google Fonts (Google Ireland Limited)

Google Fonts to usługa wyświetlania czcionek obsługiwana przez Google Ireland Limited, która umożliwia tej Aplikacji integrację takich treści ze swoimi stronami.
Gromadzone dane osobowe: Dane dotyczące użytkowania i różne rodzaje danych określone w polityce prywatności usługi.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności.


Interakcje oparte na lokalizacji
Nieciągła geolokalizacja (ta aplikacja)

Ta Aplikacja może gromadzić, wykorzystywać i udostępniać Dane dotyczące położenia geograficznego Użytkownika w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji.
Większość przeglądarek i urządzeń domyślnie udostępnia narzędzia blokujące śledzenie geograficzne. Jeśli Użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na taką możliwość, ta aplikacja może otrzymywać informacje o jego rzeczywistej lokalizacji geograficznej.
Lokalizacja geograficzna Użytkownika odbywa się w sposób nieciągły, na konkretne żądanie Użytkownika lub gdy Użytkownik nie wskaże w odpowiednim polu miejsca, w którym się znajduje i umożliwia aplikacji automatyczne wykrycie położenia.
Gromadzone dane osobowe: położenie geograficzne.


Widget TripAdvisor (TripAdvisor LLC)

TripAdvisor Widget to usługa wyświetlania treści obsługiwana przez TripAdvisor LLC, która umożliwia tej Aplikacji integrację treści z tej zewnętrznej platformy na jej własnych stronach.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności .


Widżet Instagram (Instagram, Inc.)

Instagram to usługa wyświetlania obrazów obsługiwana przez Instagram, Inc., która umożliwia tej Aplikacji integrację takich treści na swoich stronach.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone - Polityka prywatności .


Widget pogody (Open Weather)

Weather Widget to usługa wizualizacji treści zarządzana przez Open Weather.
Gromadzone dane osobowe: dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Włochy - Polityka prywatności .


Ochrona przed spamem

Ten rodzaj usługi analizuje ruch w tej Aplikacji, potencjalnie zawierającej Dane Osobowe Użytkowników, w celu odfiltrowania go z części ruchu, wiadomości i treści uznanych za SPAM.


Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

Google reCAPTCHA to usługa ochrony przed spamem świadczona przez Google Ireland Limited.
Korzystanie z systemu reCAPTCHA podlega polityce prywatności i warunkom korzystania Google.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności .


Rejestracja i uwierzytelnianie

Dokonując rejestracji lub uwierzytelniania, Użytkownik umożliwia Aplikacji identyfikację go i udostępnienie dedykowanych usług.
W zależności od tego, co określono poniżej, usługi rejestracji i uwierzytelniania mogą być świadczone z pomocą stron trzecich. W takim przypadku ta aplikacja może uzyskać dostęp do niektórych danych przechowywanych przez usługę strony trzeciej używaną do rejestracji lub identyfikacji.


Uwierzytelnianie na Facebooku (Facebook, Inc.)

Uwierzytelnianie Facebooka to usługa rejestracji i uwierzytelniania świadczona przez firmę Facebook, Inc. i połączona z siecią społecznościową Facebook.
Gromadzone dane osobowe: różne rodzaje danych określone w polityce prywatności usługi.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone — Polityka prywatności .


Widget Google Maps (Google Ireland Limited)

Mapy Google to usługa wizualizacji map zarządzana przez Google Ireland Limited, która umożliwia tej Aplikacji integrację takich treści na swoich stronach.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Irlandia - Polityka prywatności


Analiza i prognozowanie danych użytkownika („profilowanie”)

Właściciel może przetwarzać dane użytkowania zebrane za pośrednictwem tej Aplikacji w celu tworzenia lub aktualizowania profili użytkowników. Ten rodzaj traktowania pozwala Właścicielowi ocenić wybory, preferencje i zachowanie Użytkownika w celach określonych w odpowiednich sekcjach tego dokumentu.

Profile użytkowników można również tworzyć dzięki zautomatyzowanym narzędziom, takim jak algorytmy, które mogą być również oferowane przez strony trzecie. Aby uzyskać więcej informacji na temat profilowania, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się temu profilowaniu. Aby dowiedzieć się więcej o prawach Użytkownika i sposobie ich wykonywania, Użytkownik może zapoznać się z rozdziałem niniejszego dokumentu poświęconym prawom Użytkowników.


Sprzedaż towarów i usług online

Gromadzone Dane Osobowe służą do świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub do sprzedaży produktów, w tym płatności i dostawy. Dane osobowe gromadzone w celu sfinalizowania płatności mogą dotyczyć karty kredytowej, rachunku bankowego użytego do przelewu lub innych udostępnionych instrumentów płatniczych. Dane dotyczące płatności zbierane przez tę aplikację zależą od używanego systemu płatności.


Prawa użytkownika

Użytkownicy mogą wykonywać określone prawa w odniesieniu do Danych przetwarzanych przez Administratora.
W szczególności Użytkownik ma prawo do:
- cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych wyrażoną wcześniej.
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych, gdy odbywa się to na podstawie prawnej innej niż zgoda. Dalsze szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu znajdują się w sekcji poniżej.
-dostęp do własnych danych. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o Danych przetwarzanych przez Administratora, o niektórych aspektach przetwarzania oraz do otrzymania kopii przetwarzanych Danych.
- zweryfikuj i poproś o sprostowanie. Użytkownik ma możliwość weryfikacji poprawności swoich Danych oraz żądania ich aktualizacji lub poprawienia.
- uzyskać ograniczenie przetwarzania. W przypadku spełnienia określonych warunków Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych. W takim przypadku Administrator Danych nie będzie przetwarzał Danych w innym celu niż ich zabezpieczenie.
- żądania anulowania lub usunięcia swoich danych osobowych. Po spełnieniu określonych warunków Użytkownik może zażądać usunięcia swoich Danych przez Administratora.
- otrzymać własne Dane lub przekazać je innemu właścicielowi. Użytkownik ma prawo do otrzymania swoich Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich bez przeszkód innemu administratorowi. Przepis ten ma zastosowanie, gdy Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, umowa, której stroną jest Użytkownik lub środki umowne z nią związane.
-zgłoś reklamację. Użytkownik może wnieść skargę do właściwego organu nadzorującego ochronę danych lub podjąć kroki prawne.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu

Gdy Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach wykonywania uprawnień publicznych przysługujących Administratorowi lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownicy mają prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.
Użytkownicy powinni mieć na uwadze, że jeżeli ich Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą sprzeciwić się przetwarzaniu bez podania przyczyny. Aby dowiedzieć się, czy Administrator przetwarza dane w celach marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Jak korzystać z praw

W celu realizacji uprawnień Użytkownika Użytkownicy mogą skierować żądanie na dane kontaktowe Administratora wskazane w niniejszym dokumencie. Wnioski są składane bezpłatnie i przetwarzane przez Administratora tak szybko, jak to możliwe, w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca.


Dalsze informacje o danych osobowych
Sprzedaż towarów i usług online

Gromadzone Dane Osobowe służą do świadczenia usług na rzecz Użytkownika lub do sprzedaży produktów, w tym płatności i ewentualnej dostawy.
Dane osobowe gromadzone w celu sfinalizowania płatności mogą dotyczyć karty kredytowej, rachunku bankowego używanego do przelewu lub innych udostępnionych instrumentów płatniczych. Dane dotyczące płatności zbierane przez tę aplikację zależą od używanego systemu płatności.


Dalsze informacje na temat leczeniaObrona prawna

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do obrony przez Właściciela w sądzie lub na etapach przygotowawczych do ewentualnego ich ustanowienia, przed nadużyciami w korzystaniu z tych samych lub powiązanych usług przez Użytkownika.
Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, iż Administrator może zostać zobowiązany do udostępnienia Danych na żądanie organów publicznych.


Dziennik systemu i konserwacja

W celach operacyjnych i konserwacyjnych ta aplikacja i wszelkie usługi stron trzecich, z których korzysta, mogą gromadzić dzienniki systemowe, tj. Pliki rejestrujące interakcje, które mogą również zawierać dane osobowe, takie jak adres IP użytkownika.


Wykonywanie praw przez użytkowników

Podmioty, których dotyczą Dane Osobowe, mają prawo w każdym czasie uzyskać potwierdzenie istnienia lub braku takich danych u Administratora, poznać ich treść i pochodzenie, zażądać kopii wszystkich przetwarzanych danych, zweryfikować ich prawidłowość. lub zażądać jego integracji, usunięcia konta i danych przetwarzanych, aktualizacji, sprostowania, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania Danych Osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem, a także w każdym przypadku sprzeciwić się, z uzasadnionych powodów, ich przetwarzaniu. Żądania należy kierować do Administratora danych.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem info@marinetta.biz.


Data ostatniej rewizji: 02/02/2024
Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder